• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۵ 
انجام كلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مكانیكی و الكترونیكی

با توجه به ­راه ­اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و لزوم انجام کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه درآن سامانه، خواهشمنداست دستور فرمایید مناقصات زیرجهت اطلاع­ رسانی به مراجعان در صفحه اول پورتال دانشگاه ستون اطلاعیه مناقصات و مزایدات بارگذاری گردد.

1ـ فراخوان مناقصات:

*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی ولایت، کوثر، قدس و بیمارستان امیرالمومنین.

*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز آموزشی درمانی شهیدرجایی، بوعلی سینا و ساختمانهای ستاد یک و دو ستاد شامل: ساختمان کلینیک محمدزاده، کلیه دانشکده ها،  معاونت ها و واحدهای مستقر در مجتمع پردیس کلیه خوابگاههای دانشجویی، منازل مسکونی و  اداری درسطح شهر قزوین، 22 بهمن و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.

*ـ انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مرکز بهداشت شهیدبلندیان و کلیه واحدهای توابع آن در سطح شهر، شبکه بهداشت و درمان تاکستان، بیمارستان شفا تاکستان، شبکه و بیمارستان رحیمیان الوند ، شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدای آبیک.

 

- تاریخ فروش اسناد مناقصه: 30/01/1401 لغایت 17 تاریخ 05/02/1401.

* آدرس فروش اسناد مناقصه:سامانه ­تدارکات ­الکترونیک­ دولت https://setadiran.ir/

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0