• تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ 
مناقصه عمومی یك‌مرحله ای انجام كلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مكانیكی و الكترونیكی مراكز

      آگهی مناقصه عمومی یک مرحله­ ای

    تاریخ 28/01/1401 (نشر بار دوم)

  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی یک‌مرحله­ای انجام كليه امور تعمير، نگهداري و راهبری تاسيسات مکانیکی و الکترونیکی مراکز به شرح ذیل به افراد حقوقی که دارای گواهینامه پایه 5 در رشته تاسیسات از سـازمان مـدیریت و برنامه ریزی و همچنین گواهینامه ایمنی کار از سازمان تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی می­باشند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  واگذار نماید.

1ـ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: به تاریخ 30/01/1400 می­باشد.

2ـ قیمت اسناد مناقصه: به مبلغ 2.000.000 ریال برای هر مناقصه می باشد.

3ـ مبلغ وثیقه فرآیند ارجاع کار:

شبکه بهداشت و درمان آبیک و بیمارستان شهدای آبیک ـ شبکه بهداشت و درمان تاکستان و بیمارستان شفا تاکستان ـ شبکه بهداشت و درمان البرز، بیمارستان رحیمیان الوند ـ مرکز بهداشت شهیدبلندیان و کلیه واحدهای توابع آن در سطح شهر به مبلغ 3.277.056.012 ریال می باشد

2ـ مراکز آموزشی درمانی شهیدرجایی ـ مستقل بوعلی سینا ـ ساختمانهای ستاد یک و دو ستاد شامل: کلینیک محمدزاده، کلیه دانشکده ها، معاونت ها و واحدهای مستقر در مجتمع پردیس ،کلیه خوابگاههای دانشجویی منازل مسکونی و اداری در سطح شهر قزوین، 22بهمن و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه به مبلغ 3.977.754.111 ریال می باشد

3ـ مراکز آموزشی درمانی قدس ـ کوثر ـ مستقل ولایت ـ بیمارستان امیرالمومنین به مبلغ 3.989.649.965 ریال می باشد

به مبلغ 1.184.000.000 ریال می باشد که بایستی به یکی از صورت­های مشروحه ذیل ارایه گردد:

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره  37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـ ارایه ضمانت ‌نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات‌ اعتباری ‌غیربانکی ‌دارای ‌مجوز از بانک ‌مرکزی ‌جمهوری ‌اسلامی با دارا بودن اعتبار سه ماهه و قابل تمدید ‌تا سه‌ ماه ‌دیگر

4ـ مهلت زمانی خرید اسناد مناقصه از سامانه: از ساعت 8 صبح تاریخ 30/01/1401 لغایت ساعت 19 تاریخ 05/02/1401 می­باشد.

5ـ مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: ساعت 15/14 به تاریخ 18/02/1401 می­باشد

6ـ زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت10 صبح به تاریخ 19/02/1401 می­باشد.

جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0