لیست اساتید مشاور 
                                        تلفن تماس:3-33336001-028

             

                                        اسامی اساتید مشاور گروه پرستاری
                                      
دکتر فرنوش رشوند (داخلی:3554) استاد مشاور گروه پرستاری ورودی مهر 
اکرم شاهرخی (داخلی:3565) استاد مشاور گروه پرستاری ورودی بهمن
محمد مرادی (داخلی:3557) استاد مشاور دانشجویان آسیب پذیر 
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی (داخلی:3568) استاد مشاوردانشجویان استعداد درخشان
 


                              اسامی اساتید مشاور گروه مامایی
                                      
مریم طاهرپور (داخلی:3574) استاد مشاور گروه مامایی ورودی مهر 
دکتر نضال آژ (داخلی:3567) استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان و آسیب پذیر