علی امیری
 کارشناس اداره مشاوره
سوابق علمی و پژوهشی
تلفن تماس:3-33336001-028 داخلی:3510
برنامه دفتر مشاوره دانشکده: روزهای یکشنبه و دوشنبه از ساعت 9 الی 14