تقویم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی
           

           جدول زمانبندی تاریخ جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه در سال 1399
                 
ردیف  عنوان تاریخ جلسه
1 جلسه اول 1399/4/2
2 جلسه دوم 1399/6/10
3 جلسه سوم 1399/7/15
4 جلسه چهارم 1399/10/2
5 جلسه پنجم 1399/12/3