نام و نام خانوادگی: فاطمه رنجکش
سمت: معاون پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مامایی  مرتبه علمی : مربی

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک: franjkesh@qums.ac.ir
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3502
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی