تقویم جلسات شورای پژوهشی
   

 | تاریخ ارسال: 1398/8/9 | 

                      برنامه جلسات شورای پژوهشی دانشکده در سال 1398
                 
ردیف  تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1398/2/09 دوشنبه 12-14 کلاسPBL 
2 1398/03/20 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
3 1398/04/24 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
4 1398/06/11 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
5 1398/07/22 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
6 1398/9/04 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
7 1398/10/23 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
8 1398/11/21 دوشنبه 12-14 دفتر ریاست دانشکده
 

                       برنامه جلسات شورای پژوهشی دانشگاه در سال 1398
ردیف  تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1398/2/23 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
2 1398/4/10 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
3 1398/5/15 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
4 1398/7/1 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
5 1398/8/13 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
6 1398/9/25 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
7 1398/11/14 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی
8 1398/12/12 دوشنبه 10-12 سالن جلسات معاونت پژوهشی