رئیس دانشکده    جناب آقای دکتر محمدعلی سلیمانی   شنبه          10-12                    طبقه دوم ساختمان دانشکده، دفتر ریاست

معاون اداری و مالی

     جناب آقای حسین میرزا عباسی

  سه شنبه

           8-10

                            طبقه دوم ساختمان دانشکده

معاون آموزشی و پژوهشی

        سرکار خانم فاطمه رنجکش         

       یکشنبه - سه شنبه     

           8-12

               طبقه دوم ساختمان دانشکده، دفتر ریاست


مدیر گروه کارشناسی پرستاری          سرکار خانم دکتر مریم کرامتکار         شنبه تا چهارشنبه            11-13                            طبقه دوم ساختمان دانشکده

مدیر گروه کارشناسی مامایی

   سرکار خانم دکتر زینب علی مرادی

    یکشنبه - دوشنبه

          9-11

                طبقه دوم ساختمان دانشکده 


مسئول کتابخانه سرکار خانم عاطفه کلانتری          شنبه تا چهارشنبه            12-13                طبقه اول ساختمان دانشکده، واحد کتابخانه

رئیس اداره امور عمومی     جناب آقای مسعود خادم حقیقت          شنبه تا چهارشنبه            10-12            طبقه دوم ساختمان دانشکده، واحد اداری و مالی