راهنماهای پژوهشی
                                               

                               راهنمای کلی نحوه نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی               راهنمای ترجمان دانش    
                                   
                             فیلم آموزشی شیوه ثبت نام در سیستم پژوهان                               فیلم آموزشی شیوه درج پروپوزال

                             فیلم آموزشی شیوه درج اطلاعات شخصی در سیستم پژوهان             فیلم آموزشی شیوه درج مقالات چاپ شده و یا ارائه شده در کنگره