دکتر محمدعلی سلیمانی                                  رئیس دانشکده                             
                              و عضو هیئت علمی                                             اطلاعات بیشتر 
                               
                                                              


 
دکتر مریم مومنی                      
                                
                                عضو هیئت علمی                              
                        و مدیر گروه کارشناسی پرستاری                                  اطلاعات بیشتر  

                         

                                                                                             


 
دکتر سیده زهرا حسینی
گل افشانی
 
                                عضو هیئت علمی
                               مدیر تحصیلات تکمیلی                                           اطلاعات بیشتر 
                و استاد مشاور دانشجویان استعداد درخشان
                                     


 
 اکرم شاهرخی                                   عضو هیئت علمی
                         و مسئول برنامه ریزی بالینی
                                     اطلاعات بیشتر 


 
دکتر لیلی یکه فلاح                                   عضو هیئت علمی                                            اطلاعات بیشتر    


 
دکتر فرنوش رشوند                                     عضو هیئت علمی                                           اطلاعات بیشتر 


 
 مرضیه خاتونی                                        عضو هیئت علمی                                           اطلاعات بیشتر 


 
 سارا رحیمی                                        عضو هیئت علمی                                           اطلاعات بیشتر 


 
حسین رفیعی                                         عضو هیئت علمی                                          اطلاعات بیشتر   
دکتر مریم کرامتکار                                           عضو هیئت علمی
                                     و مدیر گروه ارشد پرستاری
                                     اطلاعات بیشتر


 
دکتر فاطمه محمدی                                           عضو هیئت علمی                                             اطلاعات بیشتر


 
دکتر سیده آمنه مطلبی                                        عضو هیئت علمی
                      و سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
                            اطلاعات بیشتر                                                 


 
دکتر کاظم حسین زاده                                          عضو هیئت علمی                                             اطلاعات بیشتر     


محمد مرادی بگلویی
           
                               
                                           معاون فرهنگی 
                                          و
 
عضو هیئت علمی
                                        اطلاعات بیشتر 


 
  دکتر محمدرضا شیخی                                           عضو هیئت علمی                                         اطلاعات بیشتر 


 
دکتر رضا ضیغمی                                          عضو هیئت علمی                                          اطلاعات بیشتر 
فاطمه رنجکش                                 معاون آموزشی و پژوهشی                                         اطلاعات بیشتر
                                        و عضو هیئت علمی
                                                


 
دکتر زینب علی مرادی                                         عضو هیئت علمی
                                  و مدیر گروه کارشناسی مامایی
                                 
اطلاعات بیشتر


 
دکتر فروزان الفتی                                          عضو هیئت علمی                                             اطلاعات بیشتر


 
دکتر زینت جورابچی                                             عضو هیئت علمی
                                   و مسئول اساتید مشاور                                   اطلاعات بیشتر  
                           


 
دکتر نسیم بهرامی                                          عضو هیئت علمی                                          اطلاعات بیشتر


 
 دکتر نضال آژ                                             عضو هیئت علمی                                       اطلاعات بیشتر


 
مریم طاهرپور                                            عضو هیئت علمی                                        اطلاعات بیشتر


 
فاطمه سمیعی سیبنی             
                                             عضو هیئت علمی                                           اطلاعات بیشتر             

 
      لیلا دهقانکار                                                    عضو هیئت علمی                                          اطلاعات بیشتر        

 
     محیا شفایی                                                عضو هیئت علمی                                         اطلاعات بیشتر     


 
فرنوش معافی غفاری                                                
                                                  
                                      عضو هیئت علمی
                                  و مسئول امور هیئت علمی،                                         اطلاعات بیشتر
                                                 EDO 
                                                                                                           

 
  حمیده حاج نصیری                                         عضو هیئت علمی                                                 اطلاعات بیشتر

 
سمیه فلاح                                          عضو هیئت علمی                                                اطلاعات بیشتر