نام و نام خانوادگی سمت گروه آموزشی         توضیحات  

 

         
  دکتر محمدعلی سلیمانی                  
        
رئیس دانشکده
و عضو هیئت علمی
 
  گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
   
              اطلاعات بیشتر       

 
فاطمه رنجکش
معاون آموزشی و پژوهشی
و عضو هیئت علمی

گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
            اطلاعات بیشتر

 
       دکتر مریم کرامتکار    مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری
و گروه ارشد پرستاری سالمندی
              اطلاعات بیشتر

 
    دکتر زینب علی مرادی مدیر گروه و عضو هیئت علمی گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
             اطلاعات بیشتر

 
     محمد مرادی بگلویی  عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری
  گروه ارشد روان پرستاری
               اطلاعات بیشتر 

 
     دکتر فروزان الفتی   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
              اطلاعات بیشتر

 
    دکتر فاطمه محمدی  
مدیر تحصیلات تکمیلی
و عضو هیئت علمی

گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد پرستاری سالمندی
              اطلاعات بیشتر

 
     دکتر زینت جورابچی مسئول اساتید مشاور
و عضو هیئت علمی
 گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
               اطلاعات بیشتر

 
        اکرم شاهرخی مسئول برنامه ریزی بالینی
و عضو هیئت علمی
گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه               اطلاعات بیشتر 

 
   دکتر سیده آمنه مطلبی سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی،مسئول کمیته بین الملل 
و عضو هیئت علمی
گروه کارشناسی پرستاری
و گروه ارشد پرستاری سالمندی
               اطلاعات بیشتر  

 
    فرنوش معافی غفاری   
مسئول امور هیئت علمی،
EDO و عضو هیئت علمی
گروه کارشناسی مامایی             اطلاعات بیشتر

 
   دکتر محمدرضا شیخی   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری و
    گروه ارشد روان پرستاری 
             اطلاعات بیشتر   

 
   دکتر کاظم حسین زاده     عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی پرستاری و
   گروه ارشد پرستاری سالمندی
 
           
              اطلاعات بیشتر          

 
     دکتر رضا ضیغمی    عضو هیئت علمی        گروه کارشناسی پرستاری و
         گروه ارشد روان پرستاری
           
              اطلاعات بیشتر          

 
     دکتر لیلی یکه فلاح   عضو هیئت علمی    گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه          
              اطلاعات بیشتر          

 
دکتر سیده زهرا حسینی
گل افشانی
    استاد مشاور دانشجویان   استعداد درخشان
    و عضو هیئت علمی
   
  گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه              
              اطلاعات بیشتر             

 
     دکتر فرنوش رشوند   عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه            
              اطلاعات بیشتر            

 
   فاطمه سمیعی سیبنی   عضو هیئت علمی    گروه کارشناسی پرستاری            
              اطلاعات بیشتر             

 
     مرضیه خاتونی   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه              
              اطلاعات بیشتر               

 
   مریم مؤمنی شیجانی   عضو هیئت علمی     گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه                اطلاعات بیشتر           

 
      سارا رحیمی عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
                اطلاعات بیشتر         

 
     لیلا دهقانکار  عضو هیئت علمی

   گروه کارشناسی پرستاری    
  
               اطلاعات بیشتر        

 
    حسین رفیعی  عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری و گروه ارشد پرستاری مراقبت های ویژه              
               اطلاعات بیشتر             

 
    آرینا قلی زاده   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی پرستاری  
             اطلاعات بیشتر                

 
     محیا شفایی عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی پرستاری                اطلاعات بیشتر     

 
     فریبا عبدالهی عضو هیئت علمی    گروه کارشناسی پرستاری
             اطلاعات بیشتر             

 
دکتر نسیم بهرامی   عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
             اطلاعات بیشتر

 
        دکتر نضال آژ  عضو هیئت علمی  گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
             اطلاعات بیشتر

 
        مریم طاهرپور   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی مامایی
و گروه ارشد مشاوره در مامایی
             اطلاعات بیشتر

 
     حمیده حاج نصیری   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی مامایی              اطلاعات بیشتر

 
        سمیه فلاح   عضو هیئت علمی گروه کارشناسی مامایی              اطلاعات بیشتر