تاریخ آخرین بازنگری : خرداد 1398

 

شهریه سال تحصیلی 98-97 
شهریه سال تحصیلی 98-97 شهریه سال تحصیلی 97-96 

 میزان شهریه دانشجویان شعب بین الملل و ظرفیت مازاد  دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال تحصیلی 97-96

شهریه سال تحصیلی 96-95 
 شهریه سال تحصیلی 96-95


شهریه سال تحصیلی 95-94-93 
 
شهریه سال های تحصیلی تحصیلی 94-93 و 95-94