معرفی و شرح وظایف اعضای شورای آموزشیدکتر محمدعلی سلیمانی رئیس دانشکده
فاطمه رنجکش  معاون آموزشی
فاطمه افشارنیا سرپرست آموزش
دکتر مریم کرامتکار مدیر گروه پرستاری
دکتر زینب علی مرادی مدیر گروه مامایی
دکتر زینت جورابچی مسئول اساتید مشاور


 شرح وظایف:

        تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه جهت تصویب در مراجع ذیصلاح
       
 بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیأت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیأت علمی هر گروه
        
بررسی و تدوین طرح های آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشگاه
        برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی معاونت آموزشی دانشگاه
        بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده و پیشنهاد آن به شورای  آموزشی دانشگاه
        بررسی و پیشنهاد ظرفیت پذیرش دانشجو به معاونت آموزشی
        بررسی تقاضاهای فرصت مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه
        هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
        بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
        بررسی تقاضاهای دانشجویان در زمینه های تحصیلی، نقل و انتقالات، کار دانشجویی و.....