اعتبار بخشی                      
ارغوان رئیس الحق
رابط اعتبار بخشی
تلفن تماس:3-33336001-028 داخلی:3521شرح وظایف:

  1. پیگیری و هماهنگی با واحدهای مختلف در تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی
  2. تهیه و ارائه گزارش از تکمیل مستندات سنجه های اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
  3. هماهنگی و تشکیل جلسات اعتباربخشی در سطح دانشکده و تهیه صورتجلسات مربوطه
  4. پیگیری مصوبات و تکالیف مربوط به جلسه
  5. هماهنگی و گزارش مستمر از اقدامات صورت گرفته در خصوص اعتباربخشی به معاونت آموزشی دانشکده
  6. شرکت در جلسات مرتبط با اعتباربخشی در دانشگاه
  7. بازدید ادواری از دانشکده های مختلف دانشگاه طبق برنامه تنظیمی، تهیه گزارش از بازدیدها و ارائه به مسئول مربوطه
  8. هماهنگی با ارزیاب ارشد وزارتخانه جهت انجام فرآیند اعتباربخشی دانشکده
  9. دریافت نتایج بازدید اعتباربخشی دانشکده در برنامه ریزی جهت رفع نواقص