دکتر سیده آمنه مطلبی
مسئول کمیته بین الملل
تلفن تماس:3-33336001-028 داخلی:3569
اطلاعات بیشتر..


                                     اعضای کمیته بین الملل

      دکتر محمدعلی سلیمانی                                 رئیس دانشکده                     
فاطمه رنجکش  معاون آموزشی
دکتر زینت جورابچی مسئول اساتید مشاور
دکتر مریم کرامتکار مدیر گروه پرستاری
دکتر فاطمه محمدی مدیر گروه تحصیلات تکمیلی
دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی عضو هیئت علمی
 اکرم شاهرخی مسئول دفتر برنامه ریزی بالینی