نام و نام خانوادگی: فرزانه ایزدی مقدم
           
 
سمت: کارشناس پژوهش
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس فیزیک
  شرح وظایف
  تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3517
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی