فرنوش معافی غفاری
نفیسه جمالی
   
  مسئول دفتر EDO 
اطلاعات بیشتر...
کارشناس EDO
اطلاعات بیشتر...

 

 
 

وظایف و فعالیت های این دفتر مطابق با آئین نامه شرح وظایف دفاتر توسعه مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سیاست های مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین و در راستای نقشه علمی دانشگاه و برنامه راهبـردی دانشکـده به شـرح زیر می باشد :

 1. توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی
 2. یادگیری در قالب برنامه ریزی كارگاه ها، ژورنال کلاب ها، مشاوره های فردی، باز آموزی های عملی به صورت سلسله کارگاه های ارتقای مهارت های بالینی اساتید
 3. توانمند سازی اساتید محترم در قالب هدایت طرح مشاهده تدریس توسط همگنان
 4. معرفی اعضای محترم هیات علمی با توجه به نیازهای آموزشی آنها برای شرکت در برنامه های توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه
 5. ارائه مشاوره به دفتر پایش و ارزشیابی در خصوص سازماندهی بهینه برنامه های ارزشیابی اساتید، دانشجویان و برنامه های درسی
 6. برنامه ریزی و اجرای کارگاه های ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان
 7. تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در برنامه های ارتقاء آموزش بواسطه فعال سازی شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش در قالب طرح هدایت دانشجویان پیشرو توسعه آموزش
 8. ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری
 9. ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح
 10. بررسی کفایت طرح درس ها و طرح دوره های دروس ارائه شده در گروه های آموزشی
 11. تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی
 12. همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در برنامه های آموزشی
 13. پاسخگویی به نامه های ارسالی وارسال نامه ها ودرخواستها ی مرکزا
 14. ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به معاونت آموزشی دانشکده