تقویم جلسات شورای آموزشی
           

                      برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده در سال 1399
                 
ردیف  عنوان تاریخ جلسه
1 جلسه اول 1399/1/24
2 جلسه دوم 1399/3/7
3 جلسه سوم 1399/4/18
4 جلسه چهارم 1399/6/5
5 جلسه پنجم 1399/7/16
6 جلسه ششم 1399/9/5
7 جلسه هفتم 1399/10/17
8 جلسه هشتم 1399/12/6
 
                      برنامه جلسات شورای آموزشی دانشگاه در سال 1399

                 
ردیف  عنوان تاریخ جلسه
1 جلسه اول 1399/2/7
2 جلسه دوم 1399/3/21
3 جلسه سوم 1399/5/1
4 جلسه چهارم 1399/6/19
5 جلسه پنجم 1399/7/30
6 جلسه ششم 1399/9/19
7 جلسه هفتم 1399/11/1
8 جلسه هشتم 1399/12/20