تقویم جلسات شورای آموزشی
           

                      برنامه جلسات شورای آموزشی دانشکده در سال 1398
                 
ردیف  تاریخ جلسه روز جلسه ساعت جلسه محل برگزاری جلسه
1 1398/2/18 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی 
2 1398/04/19 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی 
3 1398/06/6 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی 
4 1398/08/01 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی 
5 1398/10/04 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی 
6 1398/12/07 چهارشنبه 12-14 اتاق معاون آموزشی و پژوهشی