نام و نام خانوادگی: حسین میرزا عباسی
سمت: معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 
سوابق علمی و پژوهشی
لینک سامانه پژوهان
شرح وظایف
پست الکترونیک h.mirzaabbasi@qums.ac.ir
تلفن تماس:   02833237267      داخلی : 3506
آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی