نام و نام خانوادگی: انسیه میرزایی
         سمت : مسئول آموزش
مدرک و رشته تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
شرح وظایف
پست الکترونیک: nursingeducation@qums.ac.ir
تلفن تماس: 3-33336001  داخلی : 3509
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی