محمدرضا مصطفائی
  سمت: مسئول EDO
   مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری
 سوابق علمی و پژوهشی
 سامانه پژوهان
  شرح وظایف
 
  تلفن: 02833338034  داخلی :3564
  آدرس پست الکترونیک: mostafaei@qums.ac.ir 
 نشانی: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین - دانشکده پرستاری و مامایی

 
آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی قزوین                       snm.qums.ac.ir
آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
 
www.qums.ac.ir