نام و نام خانوادگی: فاطمه نظری شادکام
سمت: مسئول امور هیئت علمی و EDO دانشکده
مدرک و رشته تحصیلی : کارشناس ارشد آموزش پزشکی
  شرح وظایف
  تلفن: 02833338034  داخلی :3538
  آدرس: مجتمع پردیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پرستاری و مامایی