1 – برنامه‌ریزی برای اجرای موثر برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مصوب
 2- برنامه‌ریزی برای فراهم شدن شرایط توسعه آموزش ( راه اندازی رشته‌های جدید، مقاطع ) و پژوهش
 3- برنامه‌ریزی برای ارتقاء فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و جذب اعضای جدید متناسب با نیازها‌ی آموزشی
 4 - برنامه‌ریزی برای بازنگری برنامه‌های آموزشی و ارائه پیشنهادات به مراجع بالاتر
 5 - برنامه‌ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
 6- برنامه‌ریزی برای جلب مشارکت اعضای هیات علمی و گروه‌های آموزشی در فرآیندهای مدیریتی، عملیاتی و ارزشیابی
 7- هماهنگی با سایر واحدهای هم ارز در جهت نیل به اهداف سازمانی
 8- هماهنگی با فعالیت‌های گروه‌های آموزشی در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
 9- هماهنگی با فعالیت‌های اداری و واحدهای تابعه در راستای اهداف کلان دانشکده و دانشگاه
10- برقراری ارتباط با معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه به منظور اطلاع از سیاست‌های آموزشی و پژوهشی و ارائه پیشنهادات و درخواست‌ها
11- برقراری ارتباط با سایر واحدهای دانشگاهی، معاونت‌های بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های آموزشی و ارائه پیشنهادات و درخواست‌ها
12- نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی گروه‌های آموزشی
13- نظارت بر فعالیت‌های اداره آموزش، واحد تحصیلات تکمیلی، واحد توسعه آموزش، پژوهش، کتابخانه و واحد اطلاعات و فن‌آوری
14- نظارت بر حسن اجرای مقررات، آیین نامه‌ها و قوانین آموزشی و پژوهشی
15- اجرای سیاست‌ها، خط مشی‌ها و دستورات ریاست دانشکده و معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه
16- ارائه پیشنها، نظر و صدور دستور به منظور ارتقاء فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و اجرای سیاست‌های و خط مشی‌های آموزشی و پژوهشی در راستای مسئولیت‌های محوله
17- ارجاع نامه‌های اداری و شکایات واصله به ادارات و واحدهای مربوطه، دریافت پیشنهادات اعضا هیات علمی، گروه‌های آموزشی، واحدهای تابعه، دانشجویان و کارکنان و بررسی و دستور به اقدام لازم، شرکت در جلسات آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی و هیات رئیسه دانشکده
18- انجام مکاتبات لازم با واحدهای درون و برون سازمانی
19- ارزشیابی درونی گروه‌های آموزشی واحدهای آموزشی تابعه
20- ارزشیابی مستقیم کارکنان آموزش و پژوهش دانشکده
21- ارزشیابی فرآیند‌های آموزشی و برون دادها
22- ارشیابی فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی دانشکده