بررسی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری روی تشنج ناشی از تزریق پنتیلن تترازول بر روی موش سوری