بررسی تاثیر واقعیت مجازی بر کنترل درد ناشی از باز کردن راه وریدی در کودکان 6تا 12 ساله مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی قدس وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1391