اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزشی در زمان کرونا
برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400- 1399
 برنامه کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 برنامه کارآموزی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه
 برنامه کارشناسی ارشد روانپرستاری  
برنامه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 

 برنامه کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی
 برنامه کارشناسی پرستاری 
 برنامه کارآموزی کارشناسی پرستاری 
 برنامه کارشناسی مامایی 

 

                                                                       
                                                                         آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir