اطلاعیه برگزاری برنامه های آموزشی در زمان کرونا
برنامه کارشناسی مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 
جهت دریافت فایل pdf بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
برنامه کارشناسی مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399                               
 

                                                                           آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir