رویدادهای علمی
کارگاه سامانه طبیب (لاگ بوک الکترونیک) ویژه اعضای هیئت علمی در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.
با توجه به شروع نیمسال تحصیلی جدید و لزوم وارد کردن پروسیجرهای انجام شده توسط اعضای هیئت علمی در سامانه لاگ بوک الکترونیک، مورخ 21 بهمن 1398 کارگاه آشنایی اعضای هیئت علمی با سامانه طبیب (لاگ بوک الکترونیک) توسط فرنوش معافی غفاری مسئول EDO دانشکده، در سایت دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. 
 

                                                                           آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir