رویدادهای علمی
 دفاع نهایی از پایان نامه فاطمه قدسی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی برگزار شد

 دفاع نهایی از پایان نامه فاطمه قدسی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی تحت عنوان:" بررسی تاثیر مشاوره جنسی بر اساس مدل پلیسیت بر رضایت جنسی زنان مبتلا به ماستالژی دوره ای" در روز یکشنبه مــورخ 98/11/20 ساعت: 13 الی 14 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی برگزار شد. 

 

                                                                         آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir