رویدادهای علمی
دفاع نهایی از پایان نامه سحر والدی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی برگزار شد
 دفاع نهایی از پایان نامه سحر والدی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی تحت عنوان:" بررسی روش حساسیت زدایی با حرکات چشم و پردازش مجدد بر شدت درد دیسمنوره ی اولیه "  در روز دوشنبه مــورخ 98/11/21 ساعت: 14-12:30 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی برگزار شد. 
 

                                                                                   آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                   آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir