رویدادهای علمی
تور آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان پرستاری ورودی بهمن برگزار شد

تور آشنایی با کتابخانه برای دانشجویان پرستاری جدید ورودی نیمسال دوم سال تحصیلی 1398، مورخ 20 بهن 1398 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این تور، عاطفه کلانتری، مسؤول کتابخانه، توضیحاتی در خصوص آئین نامه ها، فضاها، منابع و کارکنان کتابخانه برای دانشجویان ارائه کرد.


 

                                                                                 آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                   آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir