اطلاعیه
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای یحیی زارعی دانشجوی ارشد رشته پرستاری ویژه

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای یحیی زارعی دانشجوی ارشد رشته پرستاری ویژه تحت عنوان: " بررسی ارتباط بین دیسترس اخلاقی و عملکرد شغلی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های استان قزوین" که در روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 ساعـت: 14-13 درمحل کلاس 101 دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل می گردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

 

  آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

               آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir