اطلاعیه
برگزاری تور آشنایی با کتابخانه
کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند:
تور آشنایی با کتابخانه
یکشنبه 1398/11/20
ساعت 10-9
کلاس 204

 

      آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

               آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir