اطلاعیه
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای امیرحسین فرزامی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای امیرحسین فرزامی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان: "بررسی مقایسه ای تاثیر پانسمان های ژل آلوئه ورا و عسل بر پیشگیری از بروز آسیب فشاری در بیماران سالمند بستری در بخش مراقبت های ویژه (آی سی یو)"که در روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 ساعـت: 15-14 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).
 

                                                                          آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir