اطلاعیه
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای حسین جهانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه آقای حسین جهانی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان: " بررسی تاثیر ماساژ نقاط فشاری بر کیفیت زندگی سالمندان"که در روز یکشنبه مورخ 1398/11/20 ساعـت: 10-8 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

 

                                                                          آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir