اطلاعیه
جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم فریبا نژادیان دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی

جلسه دفاع نهایی از پایان نامه خانم فریبا نژادیان دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی تحت عنوان: " روانسنجی ویژگی های مقیاس افسردگی مرگ تمپلر در سالمندان شهر زنجان در سال 1397"که در روز دوشنبه مورخ 1398/11/21 ساعـت: 11-9:30 درمحل کلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

 


                                                                            آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir