اطلاعیه
جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب نظیری دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پروپوزال خانم زینب نظیری دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی با عنوان:

"بررسی مقایسه ای تاثیرآموزش به معلمین و مادران بر سبک ارتقادهنده سلامت دانش آموزان متوسطه اول" که در روز دوشنبه مورخ 98/08/20 سـاعـت 14:30-13:30 درکلاس PBLدانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

 

                                                                         آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir