اطلاعیه
 جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمانه غلامی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی
 جلسه دفاع از پروپوزال خانم سمانه غلامی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی با عنوان: "تاثیر آموزش مبتنی بر مدل قصد رفتاری بر تصمیم گیری مادران جهت واکسیناسیون ویروس پاپیلومای انسانی در دختران نوجوان" که در روز یکشنبه مورخ 98/08/19 سـاعـت 14-13 درکلاس PBLدانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).
 

                                                                          آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir