اطلاعیه
دفاع از پروپوزال خانم پروانه علیرضایی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی

جلسه دفاع از پروپوزال خانم پروانه علیرضایی دانشجوی ارشد رشته مشاوره در مامایی با عنوان: "بررسی تاثیر تحریک الکتریکی نقاط فشاری LI4 و LI11 بر درد کمر و لگن زنان باردار" که در روز یکشنبه مورخ 98/08/12 سـاعـت 12-11 درکلاس PBLدانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، شرکت نمایید. (ورود برای کلیه اعضاء هیئت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد آزاد می باشد).

 

                                                                              آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir