اطلاعیه
اطلاعیه تغییر ساعت کار کتابخانه در هفته آینده

مراجعین محترم

به اطلاع می رساند به دلیل تعطیلات پیش رو ساعت کار کتابخانه در هفته آینده 14_8 می باشد.

کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی

 

                                                                          آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir