اطلاعیه
اطلاعیه دفاع نهایی پایان نامه ها
 
جلسه دفاع نهایی خانم زهرا روشن
دانشجوی ارشد مشاره در مامایی

با عنوان " تأثیر مشاوره گروهی در بارداری بر انتخاب نوع زایمان در مادران نخست‌زای شهر قزوین

استاد محترم راهنما: دکتر زینت جورابچی


زمان: چهارشنبه 12 مهر ماه، ساعت: 14-12
مکان: کلاس  PBLدانشکده پرستاری و مامایی
 
جلسه دفاع نهایی خانم زهرا شاهسون
دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی

با عنوان " تأثیر مشاوره شناختی –رفتاری حین بارداری بر خودکارآمدی شیردهی در مراجعه‌کنندگان به مراکز بهداشتی و درمانی شهر قزوین

استاد محترم راهنما: دکتر زینت جورابچی


زمان: شنبه 15 مهر ماه ، ساعت: 16-14
مکان: کلاس PBL دانشکده پرستاری و مامایی
 
جلسه دفاع نهایی خانم فاطمه جمالی
دانشجوی ارشد مشاوره در مامایی

با عنوان " تأثیر حضور همسر در کلاسهای آمادگی برای زایمان بر ترس از زایمان و انتخاب نوع زایمان زنان نخست‌زا

استاد محترم راهنما: استاد فاطمه رنجکش


زمان: شنبه 15 مهرماه ، ساعت:12-10
مکان: سالن کنفرانس دانشکده پرستاری و مامایی