اطلاعیه
برنامه دروس دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396
 برنامه ریزی درسی کارشناسی پیوسته مامایی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه ریزی درسی کارشناسی پیوسته پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396     

  برنامه کارآموزی دانشجویان پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه کارآموزی و کارورزی دانشجویان گروه مامایی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه کارآموزی مدیریت دانشجویان پرستاری ورودی بهمن 92 در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه کلاسی دانشجویان کارشناسی و ارشد در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه امتحانی دروس یک واحدی در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 لیست برگزاری کارگاههای آموزشی دانشجویان پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396


 تقويم درسي واحد پرستاري بزرگسالان / سالمندان3 دانشجویان پرستاری مهر 94 

 تقويم درسي واحد پرستاري بزرگسالان / سالمندان1 دانشجویان پرستاری مهر 95 

 تقويم درسي واحد پرستاري بزرگسالان / سالمندان2 دانشجویان پرستاری بهمن 94 

 برنامه ریزی درسی دانشجویان ارشد پرستاری ویژه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 ​برنامه ریزی درسی دانشجویان ارشد پرستاری سالمندی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 ​برنامه ریزی درسی دانشجویان ارشد روانپرستاری نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه ریزی درسی دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

  برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد پرستاری ویژه نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396

 برنامه کارآموزی دانشجویان ارشد مشاوره در مامایی نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396