اخبار
مانور آتشنشانی در دانشکده پرستاری و مامایی قزوین برگزار شد

1398/12/20 سه‌شنبه

روز 19 اسفند 1398 با حضور حسین میرزا عباسی، معاون اداری و مالی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، و جمعی از کارکنان این دانشکده، برای اجرای طرح نظام مشارکت، در فضای بیرون دانشکده، آتش نمادین برپا شد و نحوه خاموش کردن آن، توسط کارشناس آتش نشانی آموزش های لازم ارائه شد و توسط تعداد زیادی از کارکنان به صورت عملی انجام شد.

در این برنامه از کپسول های آتش نشانی دانشکده که برای شارژ مجدد ارسال می شد، استفاده شد.