اخبار
یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای پژوهشی دانشکده برگزار شد

1398/12/3 شنبه

یکصد و بیست و پنجمین نشست شورای پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین، روز 28 بهمن  1398 برگزار شد.

خروجی این نشست، طرح های تحقیقاتی مصوب و خاتمه یافته بود. هفت طرح تحقیقاتی که یک طرح هیأت علمی و سه طرح دانشجویی، خاتمه یافته، مصوب و دو طرح هیأت علمی با درخواست مجری، تمدید مجدد شد. در پایان نشست هم در خصوص حق تمام وقتی کتاب مراقبت های ویژه تنفسی، تالیف و ترجمه فریبا عبدالهی، عضو هیأت علمی دانشگاه، بحث و تصمیم گیری شد.

 

                                                                           آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                           آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir