اخبار
کارگاه سامانه طبیب (لاگ بوک الکترونیک) در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

1398/11/7 دوشنبه

با توجه به شروع نیمسال تحصیلی جدید و لزوم وارد کردن پروسیجرهای انجام شده توسط دانشجویان در سامانه لاگ بوک الکترونیک، مورخ هفتم بهمن 1398 کارگاه آشنایی اساتید مدعو با سامانه طبیب (لاگ بوک الکترونیک) توسط فرنوش معافی غفاری مسئول EDO دانشکده، در سایت دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. 

 

                                                                                   آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir