اخبار
نشست شورای نظام پیشنهادات دانشکده پرستاری و مامایی قزوین برگزار شد

1398/11/10 پنجشنبه

نشست شورای نظام پیشنهادات دانشکده طی دو نشست، مورخ 5 و 7 بهمن 1398 با حضور دبیر و اعضای شورا در دفتر ریاست دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

خروجی این نشست، 12 طرح پیشنهاد شده بود که سه طرح به تصویب رسید، سه طرح جهت اصلاح عودت داده شد و چهار طرح به معاونت های مختلف دانشگاه ارجاع شد. در پایان دو طرح به تصویب نرسید و رد شد.                                                                                    آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                      آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir