اخبار
نشست هیأت رییسه دانشکده پرستاریی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد

1398/10/30 دوشنبه

نشست هیأت رییسه دانشکده پرستاریی و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، با دستور جلسه ساماندهی و برآورد نیروهای انسانی، صرفه جویی و مصرف بهینه، با حضور دکتر محمدعلی سلیمانی، رییس دانشکده و حسین میرزاعباسی و فاطمه رنجکش، معاونان دانشکده، روز 29 دی 1398 در دفتر ریاست این مجموعه آموزشی برگزار شد.

در این نشست، پیشنهاداتی از سوی دکتر سلیمانی و معاونان برای ساماندهی نیروهای انسانی ارائه شد.


 

                                                                                 آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                                   آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir