اخبار
نشست شورای پژوهشی دانشکده برگزار شد

1398/10/26 پنجشنبه

یکصد و بیست و چهارمین نشست شورای پژوهشی، با اعضای شورا، مورخ 23 دی 1398 در دانشکده برگزار شد.

خروجی این نشست، طرح های تحقیقاتی مصوب و خاتمه یافته بود. 11 طرح تحقیقاتی که 2 طرح هیئت علمی و 5 طرح دانشجویی، 3  طرح خاتمه یافته مصوب و 1 طرح دانشجویی تمدید مجدد شد.

در پایان نشست 2 طرح دانشجویی تصویب نشد و مقرر شد برای اصلاح طرح به مجری ارسال شود.
                                                                       آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                          آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir