اخبار
برگزاری نشست عملکرد استراتژیک در دانشکده پرستاری و مامایی

1398/10/18 چهارشنبه

نشست عملکرد استراتژیک با حضور اعضای کمیته استراتژیک دانشکده پرستاری و مامایی، روز 16 دی 1398 برگزار شد.

خروجی این نشست، در خصوص عملکرد استراتژیک دانشکده، شامل: صرفه جویی مالی در دانشکده و ایجاد انگیزش بیشتر در میان کارکنان بود که مورد بحث و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت.


 

                                                                    آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir