اخبار
نشست شورای آموزشی دانشکده  پرستاری و مامایی قزوین برگزارشد

1398/10/18 چهارشنبه

نشست شورای آموزشی دانشکده، روز 15 دی 1398 در دفتر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده با حضور اعضای شورا برگزار شد.

این نشست در خصوص بررسی تعیین تکلیف و غیبت های غیرموجه دانشجویان پرستاری و مامایی بود که با توجه به گزارشات اساتید و اعضای هیئت علمی در این مورد تصمیم گیری شد.


 

                                                                    آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac.ir

                                                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir