اخبار
 نشست مدیر و معاون گروه پرستاری با اساتید مدعو دانشکده

1398/8/29 چهارشنبه

نشست مدیر و معاون گروه پرستاری با استادان مدعو، روز  27 آبان 1398 در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد.

در این نشست، نکات مهمی در زمینه کیفیت برنامه های آموزشی و چگونگی ارتقای آن و همچنن نکاتی در مورد ارزشیابی بالینی دانشجویان گروه پرستاری مورد تاکید مجدد قرار گرفت و پس از آن، مسائل و مشکلات احتمالی، طی پرسش و پاسخ با استادان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان هم ابزارهای ارزشیابی بالینی دانشجویان برای ادامه برنامه های کارآموزی در اختیار استادان مدعو قرار داده شد.


                                     آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir