اخبار
دومین نشست برنامه ریزی اداری و مالی دانشکده

1398/8/11 شنبه

خبر. زهرا صالحی منش. دومین نشست برنامه ریزی اداری و مالی دانشکده مورخ 11 آبان ماه سال جاری با حضور دکتر محمدعلی سلیمانی رئیس، حسین میرزا عباسی معاون اداری و مالی، یاور گرامی مسئول خدمات، مسعود خادم حقیقت رئیس اداره امور عمومی، علی اصغر محمدی معاون عامل مالی، هدایت اکبری کارپرداز دانشکده، در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد. در این نشست مشکلات افزایش درآمد و کاهش هزینه های دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


                                     آدرس سایت دانشگاه علوم پزشکی قزوین: http://www.qums.ac
                                     آدرس سایت دانشکده پرستاری و مامایی:http://snm.qums.ac.ir